JAKIE S? ZASADY DOTYCZ?CE ZWROTóW PRODUKTóW NIKE?

TYMCZASOWE PRZED?U?ENIE PRAWA ZWROTU

Czasowo przed?u?yli?my standardowy, 30-dniowy okres zwrotów. Wszystkie zakupy Nike dokonane po 14 lutego 2020 roku maj? przed?u?ony, 60-dniowy okres zwrotów.

Produkty Nike projektujemy z my?l? o zapewnieniu najwy?szej jako?ci i funkcjonalno?ci, wi?c je?li zechcesz zwróci? lub wymieni? produkt – ch?tnie Ci pomo?emy. Dajemy Ci 30 dni na przetestowanie produktów Nike kupionych na stronie Nike.com. W tym okresie mo?esz zwróci? dowolny produkt (z pewnymi wyj?tkami) bez podania przyczyny. Dotyczy to równie? personalizowanych butów Nike By You. Po 30 dniach nadal mo?esz zwróci? produkty, pod warunkiem, ?e nie by?y noszone ani prane. Pami?taj, zwroty dla cz?onków Nike zawsze s? realizowane bezp?atnie.

Mo?esz wi?c ?mia?o robi? zakupy i skorzysta? z bezpiecznego 30-dniowego okresu próbnego na Nike.com.

W przypadku zakupów w sklepach Nike tak?e mo?esz zwróci? zakupiony produkt w ci?gu 30 dni bez podawania przyczyny. Pami?taj jednak, ?e mo?esz to zrobi? pod warunkiem, ?e nie by? on noszony ani prany.

Najcz??ciej zadawane pytania

Jak zwróci? produkt zamówiony na stronie Nike.com?
Je?li jeste? cz?onkiem Nike, mo?esz korzysta? z bezp?atnych zwrotów. Zaloguj si? na swój profil cz?onka i rozpocznij proces zwrotu na stronie Zamówienia. W przypadku dokonania zakupu jako go??, aby uzyska? dost?p do zamówienia, musisz poda? numer zamówienia i adres e-mail. Dodatkowe informacje znajduj? si? w sekcji ?Jak zwróci? produkt zamówiony na stronie Nike.com?”.

Jak zwróci? produkty zakupione w sklepie Nike?
Je?li produkty zakupione w sklepie nie by?y noszone ani prane, naj?atwiejszy sposób na zwrócenie ich to przyniesienie ich do tego samego sklepu. Je?li nie masz mo?liwo?ci zwrócenia produktów w tym samym sklepie, skontaktuj si? z nami, aby omówi? inne opcje. Uwaga: produkty zakupione w sklepach Nike Clearance Store nie podlegaj? zwrotom.

Uwaga: niektóre sklepy mog? by? obecnie zamkni?te.

Jak zwróci? uszkodzony lub wadliwy produkt?
K?adziemy du?y nacisk na doskona?? jako?? wszystkich naszych produktów. Je?li produkt jest uszkodzony lub wadliwy i min??o mniej ni? 30 dni od zakupu, wybierz jedn? z powy?szych opcji, aby go zwróci?. Je?li od zakupu min??o wi?cej ni? 30 dni, skontaktuj si? z nami, aby zwróci? produkt. Wadliwe lub wybrakowane produkty mo?na zwróci? z wa?nym dowodem zakupu w ci?gu 2 lat od daty dostawy lub daty zakupu w sklepie stacjonarnym. Niektóre produkty Nike podlegaj? specjalnym gwarancjom na pi?mie. Przeczytaj informacje zawarte na etykiecie, naszywce lub w karcie gwarancyjnej produktu, aby znale?? wytyczne dotycz?ce zwrotu.

What is Nike's Return Policy? | Nike Help

Czy ta odpowied? by?a pomocna?
色天天综合色天天